زمانی برای خوشبختی

خوشبختی قله ای نیست که باید به آن برسیم و فتحش کنیم. خوشبختی مسیری است که می پیماییمش.

خوشبختی همان رویش گل ها در مسیر است، همان نسیم خنک و صدای رود که گاه و گداری گوشمان را می نوازد.

قرار است خوشبختی از درونمان بیرون بریزد، بیرون از وجودمان خبری از خوشبختی نیست!

/ 9 نظر / 5 بازدید
نیایش

همیشه بر فراز و در اوج![قلب]

مامان نورا

جمله ی آخرت رو قبول دارم ، با تمام وجود . اما راستش را بخواهی به عمل آوردنش خیلی سخت است ! خیلی !

مامان آرمان

امیدوارم خوب خوب باشی آسا جان و هوچهر هم شاد و سلامت و خندان و......

مریم

همیشه شاد هماره خوشبخت باشید[گل]