ننه قدقد

ننه قدقد در نوشتن زندگی می کند
» ۱۳٩٦/٢/٦ :: پلاسکو
» ۱۳٩٥/۸/٤ :: برای زمانی که تاریک می شود.......
» ۱۳٩٥/٢/٢٢ :: آب بازی
» ۱۳٩٤/۱٠/٢۳ :: یک کروموزوم ایگرگ به من قرض بدهید!
» ۱۳٩٤/٩/۱٠ :: TO DO LIST
» ۱۳٩٤/۸/۱٦ :: عقب عقب به سمت خط پایان
» ۱۳٩٤/٢/٢٤ :: به بهانه روز مادر، مورخ دهم می دوهزار و پانزده
» ۱۳٩٤/٢/۱٧ :: یک جفت مچ، یک جفت چال
» ۱۳٩۳/۱٢/۱۳ :: بله با شما هستم! شما! شما اجازه شکلات خوردن نداری!
» ۱۳٩۳/۱٠/٩ :: یک فاتحه روی مزار زندگان
» ۱۳٩۳/٩/٥ :: کمی شادی، با پنس لای زرورق و زیر ذره بین
» ۱۳٩۳/۸/٢٠ :: تشکر
» ۱۳٩۳/۸/۱٤ :: امروز از آن من است
» ۱۳٩۳/٧/۱٦ :: بالغان نوزاد
» ۱۳٩۳/٦/٢٤ :: واکسن را پیدا کنیم، میکروب همه جا هست!
» ۱۳٩۳/٥/۱ :: توی خودم
» ۱۳٩۳/٢/٢٤ :: بدن با من بیا
» ۱۳٩۳/۱/۳٠ :: نقاهت
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ :: ققنوس
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٤ :: یک کبریت روشن تنها برای چند ثانیه
» ۱۳٩٢/۱۱/٥ :: پازل رضایت
» ۱۳٩٢/۱٠/٢٧ :: ....
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ :: من میان سنگ ها ادامه دارم
» ۱۳٩٢/٩/٢٦ :: سبیل نجابت
» ۱۳٩٢/٩/۱٥ :: دلی که زیر برف ماند
» ۱۳٩٢/٩/٥ :: تلخ هم اگر باشد، به نام ماست به کام دیگری!
» ۱۳٩٢/۸/٢٥ :: بوتاکس بر همه خشونت های زندگی
» ۱۳٩٢/۸/٢۱ :: فعالیت حقوق بشری نه سالانه
» ۱۳٩٢/۸/۱٦ :: شش سالانه
» ۱۳٩٢/۸/۱٤ :: والد یکی از یک بر نه فاکتوریل ها - قسمت سوم
» ۱۳٩٢/۸/۱۳ :: والد یکی از یک بر نه فاکتوریل ها - قسمت دوم
» ۱۳٩٢/٧/٢٧ :: والد یکی از یک بر نه فاکتوریل ها - قسمت اول
» ۱۳٩٢/٦/٢٢ :: داروین، اهمیت کودکان و پری دندان
» ۱۳٩٢/٦/۱۳ :: قلب دونده قوی می شود
» ۱۳٩٢/٦/٦ :: گذر ما از زمان یا گذر زمان از ما
» ۱۳٩٢/٥/٢٩ :: پانصد سالگی و اشتیاق برای بچه دار شدن!
» ۱۳٩٢/٥/٢٢ :: تن برای لباس یا لباس برای تن
» ۱۳٩٢/٥/٩ :: عادت می کنیم*
» ۱۳٩٢/٥/٥ :: گاهی بی خیال بودن یعنی بدون خیال بودن
» ۱۳٩٢/٤/۳۱ :: دایره نمی داند در قالب مربع بودن یعنی چه
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: مرز تنبیه و تشویق
» ۱۳٩٢/٤/۱٤ :: آرامش شلوغ
» ۱۳٩٢/٤/٧ :: قاطعیت با عصبانیت متفاوت است
» ۱۳٩٢/۳/٢۸ :: امید سبز بنفش
» ۱۳٩٢/۳/۱٤ :: قاطع بودن دلیل بر مهربان نبودن نیست
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: لابد شک برای چند روز به خواب رفته
» ۱۳٩٢/٢/٢٤ :: تاج
» ۱۳٩٢/٢/٩ :: ما دو انتخاب داریم
» ۱۳٩٢/۱/۳٠ :: کاکتوس در آرزوی آغوش گرم
» ۱۳٩٢/۱/٢۸ :: baby shower
» ۱۳٩٢/۱/٢٤ :: با هم بخندیدم
» ۱۳٩٢/۱/٢٢ :: وقتی از روی چاه به آغوش ابلیس پریدند
» ۱۳٩٢/۱/۱٤ :: یک کیسه، یک وبلاگ، یک کتاب...چند ایده
» ۱۳٩٢/۱/۱٤ :: تناقضات امروز به تاریخ فردا
» ۱۳٩٢/۱/٦ :: قد یک دنیا تلخ است
» ۱۳٩٢/۱/٥ :: نوروز مهاجرها این شکلی است!
» ۱۳٩٢/۱/٢ :: دل خوش سیری چند
» ۱۳٩۱/۱٢/٢۸ :: خانه تکانی
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٢ :: دست کم یک جوراب پر برای صدایی که خاموش نمی شود
» ۱۳٩۱/۱٢/٢۱ :: همه پست ها عنوان ندارند (1)
» ۱۳٩۱/۱٢/۱۸ :: Internatinal women's day
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٦ :: همان پنج دقیقه
» ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ :: بوی بهشت من، بوی بهشت تو
» ۱۳٩۱/۱٢/٧ :: Internatinal day
» ۱۳٩۱/۱٢/۱ :: کابوس ولنتاین
» ۱۳٩۱/۱۱/۳٠ :: تصمیمات پنج سالانه
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٤ :: خاطره شیرین
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٢ :: یکی مرا پیدا کند.
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٧ :: همه خوشحالن
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٥ :: برد محبت مادرانه
» ۱۳٩۱/۱۱/٥ :: نوبرانه
» ۱۳٩۱/۱۱/۳ :: یک لایک برای زیرخاکی ها
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٤ :: مواظب چاه باشید
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۳ :: 100
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٦ :: او نخواهد دانست ب نون دال می تواند یک سلول باشد
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٥ :: home........sweet home
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٤ :: دیدم فرشته خواب است
» ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ :: قریحه نوشتن
» ۱۳٩۱/۱٠/۱۱ :: یک روز نه دقیقاً مثل هر روز
» ۱۳٩۱/٩/۳٠ :: پنج سال و دو ماهگی
» ۱۳٩۱/٩/٢٥ :: حسرتی که به دلشان ماند
» ۱۳٩۱/٩/۱٩ :: دانه، درخت بی ریشه، دانه در سایه درخت بی ریشه
» ۱۳٩۱/٩/۱٦ :: نه
» ۱۳٩۱/٩/۸ :: نگاتیو
» ۱۳٩۱/٩/٦ :: مادری که شادیش را در صندوق نایافته رها نمی کند، شادتر است
» ۱۳٩۱/٩/۳ :: A happly lonely Thanksgiving
» ۱۳٩۱/۸/۳٠ :: بوی پیاز
» ۱۳٩۱/۸/٢۱ :: زخم های عمیق
» ۱۳٩۱/۸/۱٦ :: همه کلمات عناوین این پستند
» ۱۳٩۱/۸/۱٤ :: صدای ننه قدقد از جهنم نوای آزادانه تری است
» ۱۳٩۱/۸/۱۱ :: هالووین و روح سرگردان غصه ای که زیر شال پنهان بود
» ۱۳٩۱/۸/۸ :: همه آن بی باورها
» ۱۳٩۱/۸/۳ :: زیپ
» ۱۳٩۱/٧/٢٩ :: آب روان بدون پنیر تبریز
» ۱۳٩۱/٧/٢۳ :: شقیقه ها یک نشانه اند
» ۱۳٩۱/٧/٢٢ :: دموکراسی
» ۱۳٩۱/٧/۱٦ :: شب پروانه ای
» ۱۳٩۱/٧/۱٠ :: سالاد رنگارنگ متنوع
» ۱۳٩۱/٧/٤ :: وقت بیداری
» ۱۳٩۱/٦/٢۸ :: No....She is not cool
» ۱۳٩۱/٦/٢٤ :: چه کسی می داند چند آجر از وجودم و کدام ها را می توانم برای خود نگه دارم؟
» ۱۳٩۱/٦/٢۳ :: برد یا باخت
» ۱۳٩۱/٦/۱٩ :: تنها برای چند ثانیه
» ۱۳٩۱/٦/۱٦ :: Spell it please
» ۱۳٩۱/٦/۱٠ :: درد دارد
» ۱۳٩۱/٦/٩ :: فقط من و مادر
» ۱۳٩۱/٦/٧ :: آجرهای نشسته
» ۱۳٩۱/٦/٢ :: فرصت ها زود می میرند
» ۱۳٩۱/٥/۳۱ :: دستانم پر بود اما
» ۱۳٩۱/٥/٢٥ :: افراد قابل اطمینان
» ۱۳٩۱/٥/٢٤ :: اهمیت تربیت جن.سی
» ۱۳٩۱/٥/٢٠ :: مَجاز زیبا
» ۱۳٩۱/٥/۱٦ :: خانه امن است
» ۱۳٩۱/٥/۱٢ :: گدای آمریکایی
» ۱۳٩۱/٥/۸ :: فرشته به خواب می رود اما وجدان بیدار است
» ۱۳٩۱/٥/٦ :: معلوم شده که آمریکا جای خوبیه!
» ۱۳٩۱/٥/٢ :: می دانم که نمی آید
» ۱۳٩۱/٤/۳۱ :: یک دسته موی یاغی پر تجربه!
» ۱۳٩۱/٤/٢٩ :: My Little Ballet Dancer
» ۱۳٩۱/٤/٢٦ :: واکسن
» ۱۳٩۱/٤/٢۳ :: پرسپولیس
» ۱۳٩۱/٤/٢۱ :: When she draws her wish house
» ۱۳٩۱/٤/۱٦ :: من تنها نیستم
» ۱۳٩۱/٤/۱۱ :: دست هایش
» ۱۳٩۱/٤/٢ :: من اتاقم را اینطور می بینم
» ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: وقتی بی چمدان بروی، باید درخت بکاری
» ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: سگ- چاق- تنبون و هوچهر متفاوت
» ۱۳٩۱/۳/۱٦ :: پرچم
» ۱۳٩۱/۳/٥ :: جایی که عددا تموم میشه
» ۱۳٩۱/٢/٢۸ :: لبخند لطفاً
» ۱۳٩۱/٢/٢۳ :: مادر
» ۱۳٩۱/٢/۱٧ :: پری
» ۱۳٩۱/٢/۸ :: مدرسه باله
» ۱۳٩۱/٢/٥ :: هوم سیک
» ۱۳٩۱/۱/٢٧ :: ننه قدقد فرام یو اس آ
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٠ :: قانون بیست ـ هشتاد
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٠ :: یک کابوس چهارسال و سه ماهه
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ :: هدیه ای که گرفتم و ندادم
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ :: ناکجابرزن
» ۱۳٩٠/۱٠/۱۸ :: میس غذا
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٠ :: کابوس
» ۱۳٩٠/۱٠/٦ :: سیب
» ۱۳٩٠/٩/٢٥ :: عنوان ندارد.........
» ۱۳٩٠/٩/۱۱ :: هوچهر چهارساله
» ۱۳٩٠/٩/۳ :: عادت می کنیم*
» ۱۳٩٠/۸/٢٦ :: چهار سالگی
» ۱۳٩٠/٧/٢٧ :: آنکارا
» ۱۳٩٠/٧/٦ :: در آستانه چهار سالگی
» ۱۳٩٠/٧/٢ :: دزدی در ملا’ عام
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: خرسی فون
» ۱۳٩٠/٦/۱۱ :: کارت خواب
» ۱۳٩٠/٥/۱٦ :: Stickers
» ۱۳٩٠/٥/۱٠ :: آماده باش! باید فشرده تر شوند، من به فضای بیشتری احتیاج دارم!
» ۱۳٩٠/٥/٦ :: اسکناس پادار نسل دوم
» ۱۳٩٠/٥/٢ :: اسکناس پادار نسل اول
» ۱۳٩٠/٤/٢٧ :: در سه سال و هشت ماهگی
» ۱۳٩٠/٤/۱۱ :: قایق امشب به آمریکا می رود، فردا در آسمان دیگری سیر می کند.
» ۱۳٩٠/٤/۱۱ :: شرح حال
» ۱۳٩٠/٤/٥ :: حکیم، خروجی شهیدبهشتی
» ۱۳٩٠/٤/۳ :: بانوی کوچک
» ۱۳٩٠/۳/٢٢ :: پیشداوری
» ۱۳٩٠/۳/٢۱ :: خوشبختی مشروط
» ۱۳٩٠/۳/۱٠ :: مدیریت بهتر بر رفتار با کودک
» ۱۳٩٠/٢/۱۸ :: راندن در روزنه نور
» ۱۳٩٠/۱/٢٧ :: Teddyphone
» ۱۳٩٠/۱/٢٠ :: دغدغه از نوع سه سال و نیمه
» ۱۳٩٠/۱/۱٦ :: در سه سال و چهار ماهگی
» ۱۳٩٠/۱/۱٤ :: کلید ـ بازی نفر اول
» ۱۳٩٠/۱/۱۱ :: تنها یک پابلندی تا حباب آرزوها
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٢ :: Life is a trade off
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٥ :: رابطه میان خشم و سبد تخم مرغ
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٠ :: راز کوچک میان من و تو
» ۱۳۸٩/۱٢/۸ :: یک جلسه پدرانه
» ۱۳۸٩/۱٢/۱ :: ناکجابرزن
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٦ :: در سه سال و سه ماهگی
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۳ :: A good mommy of course is a happy mommy
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٧ :: برسد به دست آقای مدیری
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٢ :: نقاش کوچک
» ۱۳۸٩/۱۱/۱ :: گوهر ارزان
» ۱۳۸٩/۱٠/٢۸ :: زمستان از زاویه نگاه من
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٤ :: مثلث گمشده
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٠ :: دم و آدم دهنی و قورباغه!
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٦ :: آینه ای برای نمایش شخصیت
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٢ :: وقتی ماهی ها هم گریه می کنند
» ۱۳۸٩/۱٠/٧ :: نقاشی بر صفحه سفیدی که قبلاً تصویر دیگری حمل می کرد
» ۱۳۸٩/۱٠/۱ :: Excellent
» ۱۳۸٩/٩/٢٩ :: مهمان ناخوانده
» ۱۳۸٩/٩/٢۳ :: چالدره
» ۱۳۸٩/٩/٩ :: NO Living happily ever after
» ۱۳۸٩/۸/۳٠ :: آنچه او هست..........آنچه من می بینم
» ۱۳۸٩/۸/۱٩ :: قند عسل
» ۱۳۸٩/۸/۱٧ :: زمانی برای خوشبختی
» ۱۳۸٩/۸/۱٦ :: قهر اشتیاق
» ۱۳۸٩/۸/٢ :: سه سالگی
» ۱۳۸٩/٧/٢٥ :: چند گام تا سه سالگی
» ۱۳۸٩/٧/۱٤ :: وقتی مثل یه پیشی کوچولو............
» ۱۳۸٩/٧/۱٢ :: ننه قدقد
» ۱۳۸٩/٧/۱٠ :: اعتیاد
» ۱۳۸٩/٧/۳ :: لبخند بخند
» ۱۳۸٩/٦/۳۱ :: زن امروز، مرد دیروز
» ۱۳۸٩/٦/٢٢ :: فرشته نجات
» ۱۳۸٩/٦/۱٥ :: تیغ بران
» ۱۳۸٩/٦/٩ :: چاله زندگی
» ۱۳۸٩/٦/۳ :: فریاد کودکانه اش در پاکت شیرکاکائو موج می اندازد و به گوشم می رسد
» ۱۳۸٩/٦/٢ :: هوش عاطفی ـ نقش حساس پدر
» ۱۳۸٩/٥/٢٧ :: مادر دامن چین چینی با دستبند س*بز
» ۱۳۸٩/٥/٢٤ :: دو سال و ده ماهگی
» ۱۳۸٩/٥/۱۸ :: کلاس چاپ و صنایع دستی ـ مؤسسه بادبادک
» ۱۳۸٩/٥/۱۳ :: نظم ممتد
» ۱۳۸٩/٥/٩ :: رجیم
» ۱۳۸٩/٥/٤ :: هوش عاطفی لابلای سطوری که می نویسم
» ۱۳۸٩/٥/۳ :: هوش عاطفی ـ راهنمایی عاطفه
» ۱۳۸٩/٤/٢٩ :: هوش عاطفی
» ۱۳۸٩/٤/٢٥ :: هوچهر مادر، مادر هوچهر
» ۱۳۸٩/٤/٢٠ :: داباد
» ۱۳۸٩/٤/۱٦ :: هورمون ها بایستید! می خواهم پیاده شوم.
» ۱۳۸٩/٤/۱٢ :: هوچهرمحوری و نوشاسالاری
» ۱۳۸٩/٤/٧ :: تحویل ندادن!
» ۱۳۸٩/٤/۱ :: قایق پارچه ای
» ۱۳۸٩/۳/۳۱ :: ناداشته ها
» ۱۳۸٩/۳/٢٢ :: تحلیل پروژه پوشک گیری
» ۱۳۸٩/۳/۱٦ :: کادو
» ۱۳۸٩/۳/۱۱ :: قرت کنم؟!
» ۱۳۸٩/۳/۸ :: دختربچه پنج ساله رأس ساعت دوازده
» ۱۳۸٩/۳/٤ :: دو سال و هفت ماهگی
» ۱۳۸٩/۳/٢ :: قسمت چهارم: امید را در فردا چشم انتظارم
» ۱۳۸٩/۳/۱ :: قسمت سوم: در کشاکش امید و ناامیدی
» ۱۳۸٩/٢/۳٠ :: قسمت دوم: فردای امیدهایم
» ۱۳۸٩/٢/٢٩ :: قسمت اول: امید فرداهایم
» ۱۳۸٩/٢/٢٧ :: گدایی
» ۱۳۸٩/٢/٢٤ :: فال چای
» ۱۳۸٩/٢/٢٠ :: نمایش فیل ها
» ۱۳۸٩/٢/۱٥ :: عبور از خط پایان
» ۱۳۸٩/٢/۱٢ :: چند نقل از نقل دان خانه ما
» ۱۳۸٩/٢/٧ :: خط پایان
» ۱۳۸٩/٢/٤ :: به همین سادگی
» ۱۳۸٩/۱/۳۱ :: تایلند ـ بانکوک
» ۱۳۸٩/۱/٢٩ :: هوچهر در تایلند
» ۱۳۸٩/۱/٢۳ :: سفر به جزایر پی پی
» ۱۳۸٩/۱/۱۸ :: Thailand - Phuket
» ۱۳۸٩/۱/۸ :: برای آقای شیر
» ۱۳۸٩/۱/٥ :: هوچهر در آشپزخانه
» ۱۳۸۸/۱٢/٢۸ :: صله ایرانی
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٤ :: صبحانه هتل چهارستاره
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٩ :: فرزند دوم
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٧ :: مارمولک
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٥ :: من غر می زنم
» ۱۳۸۸/۱٢/٧ :: شنل قرمزی
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٧ :: دوراهی
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٠ :: شرح یک روز دوسال و سه ماهانه ـ قسمت دوم
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٠ :: سلام پرشین بلاگ
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٠ :: به پرشین بلاگ خوش آمدید